Zenit Usługi Geodezyjne
Sławomir Drobysz
Ul. Kożuchowska 37
65-364 Zielona Góra
NIP 9291742879
zenit.slawomirdrobysz@op.pl
tel. 603 748 866

PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO

 
Projekty dróg, ulic, skrzyżowań, zjazdów i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną
 
Projekty branży sanitarnej i elektrycznej
 
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
 
Projekty stałych i tymczasowych organizacji ruchu
 
Sporządzanie przedmiarów robót w zakresie wszystkich branż
 
Sporządzanie kosztorysów inwestorskich
 
Wykonywanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
 
Przygotowywanie dokumentów przetargowych
 
Nadzór autorski, inwestorski, kierowanie budowami w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej
 
Sporządzanie kosztorysów ofertowych
 
Analizy kosztowe, technologiczne rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
 
Kontrola obmiarów robót